O Redaktorze

Krzysztof Mazur

Redaktor działu "Sport" i "Wiadomości". Z wMeritum.pl związany od maja 2015 roku.

 • KRIS

  nIE WIEM JAK TO BYŁA PRZESYŁKA ALE TAK JEST W PRZEPISACH…..POLECAM PARAG. 3 PUNKT 2 PONIZSZEGO ROZPORZĄDZENIA

  ROzPORząDzENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
  z dnia 12 października 2010 r.
  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
  Na podstawie art. 131 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
  § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych przeznaczonych dla stron, ich pełnomocników oraz świadków, biegłych i innych osób biorących udział w postępowaniu cywilnym przez: 1) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) – zwanego dalej „operatorem”; 2) osoby zatrudnione w sądzie; 3) komornika; 4) sądową służbę doręczeniową.
  2. Przepisy rozporządzenia dotyczące sądu wysyłającego stosuje się odpowiednio do komornika.
  § 2. 1. Pismo sądowe jest wysyłane jako przesyłka polecona, zwana dalej „przesyłką”. Na stronie adresowej przesyłki umieszcza się napis: „Polecona – za potwierdzeniem odbioru”.
  2. Do przesyłki dołącza się formularz potwierdzenia odbioru, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
  3. Do przesyłki wysyłanej do organu wymienionego w art. 137 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”, dołącza się dwa formularze potwierdzenia odbioru, z których jeden jest przeznaczony dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej, funkcjonariusza Policji, Służby Więziennej lub osoby pozbawionej wolności.
  4. Przesyłkę nadaje się za pokwitowaniem w wykazie nadanych przesyłek poleconych, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  § 3. 1. Przesyłkę doręcza się wskazanemu na niej adresatowi (doręczenie właściwe), a innemu odbiorcy w przypadkach, o których mowa w art. 138 Kodeksu postępowania cywilnego (doręczenie zastępcze).

  =======================================================

  2. Doręczenie adresatowi za pośrednictwem dorosłego domownika, administracji domu, dozorcy domu lub sołtysa, o którym mowa w art. 138 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, nie może być stosowane, jeżeli sąd wysyłający umieścił na stronie adresowej przesyłki napis wyłączający taki sposób doręczenia w ogóle lub w stosunku do oznaczonych osób
  ===============================================================

© 2013-2018 wMeritum.pl, projekt i realizacja: Media Machine - Tworzenie stron www, pozycjonowanie, grafika i wiele więcej

REKLAMA